2.1. Teisės aktai

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/b63962122fcb11e79f4996496b137f39

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/93b03060887611ee9ee3e4a7f62b7a26

Lietuvos Respublikos muziejų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.18317/lsyLyOzoPB

Skip to content